Filips kirke ser sig selv som en inkluderende, bred folkekirkelig kirke. Fordi kirken er kendt af de fleste Ama’rkanere med sin markante beliggenhed ved Sundby kirkegård, har vi en særlig forpligtelse til at nå ud til nye og gamle medlemmer af folkekirken. 

Fordi kirken bliver meget valgt til handlinger, har vi en unik mulighed for at engagere folk, der ikke tidligere har været aktive i det kristne fællesskab, og for at oplyse om det kristne budskab, også uden for sognets rammer. Menighedsrådet er klar over, at præstenormeringen i den nuværende sammensætning ikke står mål med efterspørgslen, og håber, at det vil ændre sig i 2022. Det samme gælder normeringen for andre personalegrupper ved kirken.

Filip Sogns menighedsråd vil gerne fortsætte arbejdet med at tilbyde online gudstjenester på grund af erfaringerne fra Corona-perioden.

Filips sogns menighedsråd vil ud over det daglige arbejde med højmesser, gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger arbejde hen imod, at der i 2022 skal være

  • 2 x fire hold af 8 gange med babysalmesang.
  • 8-9 spaghettigudstjenester.
  • Familiegudstjenester ved halloween, jul, fastelavn, påske og kirkens fødselsdag.
  • Onsdagsmorgensang hver uge - en andagt og efterfølgende tid til en snak over en kop kaffe.
  • En ramme for konfirmandundervisningen, så de konfirmander, der har meldt sig til forberedelse ved en af kirkens præster, kan få et oplevelsesrigt og vedkommende forløb. Den økonomiske ramme skal mindst give mulighed for, at der kan arrangeres besøg af relevante oplægsholdere, en overnatning i kirken, en busudflugt og deltagelse i evt. provstievent.
  • 2 hold af 9 gange med børnerytmik som overgang fra babysalmesang til børnegudstjenester.
  • Mindst 10 koncerter med et varieret indhold og fri entré.
  • Mindst 3 sognearrangementer og 5 foredrag.
  • Et ældrearbejde centreret omkring Tirsdagscafé og Sommercafé.
  • Mindst 2 busture for bl.a. de ældre sognebørn med både kirkeligt og kulturelt indhold.
  • Et internetbaseret diakonalt arbejde målrettet mænd (Kirke for mænd).
  • Aktiviteter, der skaber en samhørighedsfølelse mellem de forskellige grupper med tilknytning til kirken og sognet i øvrigt, bl.a. arrangementer som Kirkens fødselsdag, Høstfest, Fastelavn, Halloween og Lucia.
  • Støtte til spejderne og FDF, gennem skabelse og opretholdelse af brugbare rammer for de frivillige ledere samt for børne- og ungearbejdet.
  • Støtte til AA’s arbejde gennem lån af lokaler til aktiviteter.
  • Åben kirke de hverdagsformiddage, hvor der ikke er handlinger, som giver mulighed for alle til at bruge kirken til en stille stund, en bøn eller at tænde et lys, når man kommer forbi.
  • Fortsat samarbejde med børnehaver, skoler og andre institutioner i sognet.

Vi vil også arbejde for, at Filips kirke markerer sig som en socialt engageret kirke, bl.a. ved at støtte op omkring menighedsplejen samt

  • støtte op omkring Folkekirkens Nødhjælps indsamling i foråret og med auktion til høstfest.
  • arbejde for, at der kommer flere frivillige ved kirken.
  • arbejde for, at alle kirkegængere såvel nye som nuværende kirkegængere føler sig velkommen og møder en åben folkekirke.

Menighedsrådet har nedsat et visionsudvalg, der det kommende år vil gennemarbejde de aktiviteter, som vi allerede har, og forhåbentlig også nytænke indhold og form.